Εκπαιδευτική πρόταση για την προσχολική εκπαίδευση

[space height=”30″]

Στόχος του νηπιαγωγείου είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Η νηπιαγωγός δημιουργεί κατάλληλες διδακτικές καταστάσεις που να ευνοούν τη νοητική, σωματική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του νηπίου. Τα μαθηματικά καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος στη διδακτική διαδικασία, αφού μέσα από την κατανόηση μαθηματικών εννοιών τα παιδιά μπορούν να ερμηνεύσουν τον κόσμο που τα περιβάλλει. Ένας  άλλος βασικός σκοπός  της εφαρμογής των μαθηματικών σε τάξεις προσχολικής ηλικίας είναι η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης.

Στόχος είναι η προσέγγιση των μαθηματικών εννοιών  και η ανάπτυξη των κατάλληλων διεργασιών, πάνω στις οποίες θα δομηθούν αργότερα οι μαθηματικές έννοιες. Η μάθηση των μαθηματικών εννοιών είναι μια μακροχρόνια διαδικασία που περνάει από διαφορετικά στάδια. Σε κάθε στάδιο μέσα από εμπειρίες και κατάλληλες μαθηματικές καταστάσεις, οι οποίες σχεδιάζονται ώστε να οδηγήσουν βαθμιαία στην ολοκληρωμένη μαθηματική γνώση, το παιδί προσεγγίζει κάποιες όψεις της σχετικής μαθηματικής έννοιας.

Ο/Η νηπιαγωγός δημιουργώντας το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον, θέτοντας κατάλληλα ερωτήματα, δίνοντας στα παιδιά σωστά ερεθίσματα και χρησιμοποιώντας κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να τα βοηθήσει να αποκτήσουν μαθηματικές δεξιότητες πάνω στις οποίες θα οικοδομήσουν πιο σύνθετες μαθηματικές έννοιες αργότερα.

Η σωματική ανάπτυξη είναι εξίσου σημαντική, γι’ αυτό δίνεται έμφαση τόσο στην ανάπτυξη της λεπτής όσο και της αδρής κινητικότητας. Τα παιδιά μέσα από την εμπλοκή τους σε κινητικές δραστηριότητες όχι μόνο αναπτύσσονται σωματικά κατανοούν καλύτερα τον εαυτό τους, τις δυνατότητες τους, κοινωνικοποιούνται, κατακτούν τη γνώση με όλες τους τις αισθήσεις. Οι κινητικές δραστηριότητες είναι οι αγαπημένες των παιδιών αφού εκ φύσεως έχουν τόση ενέργεια και «περιέργεια» για τον κόσμο που τα περιβάλλει που μέσα από αυτές βρίσκουν δίοδο εκτόνωσης.

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται σε κάθε είδους δραστηριότητα πρέπει να είναι κατάλληλο, ποιοτικό και να βοηθάει στην επίτευξη των στόχων που θέτει κάθε φορά ο/η νηπιαγωγός. Επίσης θα πρέπει να είναι ελκυστικό για τα παιδιά, είτε για να συμμετέχουν με περισσότερη ευχαρίστηση στις δραστηριότητες είτε για να επιλέγουν να παίζουν με αυτό την ώρα του ελεύθερου παιχνιδιού.

Και επειδή τα νήπια μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι, κάντε τη γνώση παιχνίδι με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.

Εκπαιδευτικό Yλικό